top of page

Maria Wróż-Prusiewicz

 

reżyser filmowy,  doktor nauk humanistycznych,

teoretyk literatury i sztuki,

pedagog i nauczyciel, ur. 1975 w Poznaniu

Maria Wróż-Prusiewicz interesuje się sztuką przekładu słowa na obraz, twórczą interpretacją tekstów kultury. Absolwentka filologii polskiej, specjalizacji teatralnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych z dziedziny literaturoznawstwa.

Studiowała fotografię w Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, reżyserię i sztukę montażu w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Jest autorką artystycznych projektów interdyscyplinarnych i programów edukacji twórczej realizowanych w Polsce i za granicą. Przez lata prowadziła Plenerową Akademię Sztuki. Jako dyrektor szkoły społecznej w Poznaniu realizowała warsztaty teatralne, plastyczne i literackie. Jest autorką krótkich form filmowych, m.in: „Gra”, „W tym śnie” „Bez tytułu”. Film „Bez tytułu”, który jest wizualnym przekładem wiersza Krystyny Miłobędzkiej, został nagrodzony i uznany przez poetkę, za najlepszą interpretację wiersza w konkursie na poetycką etiudę filmową w ramach festiwalu Europejski Port Literacki Wrocław.

Maria Wróż-Prusiewicz prowadzi badania poświęcone sztuce interpretacji i twórczym przekładom tekstów kultury od wielu lat; realizowała je również w wymiarze międzykulturowym dzięki stypendium Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Zainteresowania odmienną kulturą i jej wpływem na odbiór tekstów poprzedzały liczne wyjazdy, m.in. do: Meksyku, Indii, Tybetu, Nepalu, Beninu, Chin, Japonii.

Film „Na wieży Babel” jest kontynuacją badań nad wierszem Wisławy Szymborskiej, podjętych przez Marię Wróż-Prusiewicz w rozprawie doktorskiej. Utwór był wielokrotnie tematem prowadzonych przez nią ćwiczeń akademickich, między innymi dla studentów wydziału wiedzy o teatrze i specjalizacji krytycznoliterackiej. Czytanie wiersza w zmiennych kontekstach wypowiedzi interpretacyjnej (teatralnej, plastycznej, literackiej) różnicowało rozumienie tekstu. Język filmowy jest kolejnym doświadczeniem odkrywania nowych treści. Wartość tego doświadczenia podkreśla przede wszystkim możliwość współpracy z wybitnymi aktorami, którzy wzięli udział w realizacji projektu, z autorem muzyki do filmu, ale też z zespołem młodych twórczych debiutantów.

Warszawa,  2015

wróż prusiewicz reżyser babel film

Maria Wróż-Prusiewicz, born in 1975 in Poznań, Poland, graduated from the Adam Mickiewicz University in Poznań with an MA in Polish and Theater Studies and a PhD in Literature Studies.

She studied photography at the Visual Arts Academy in Poznań, and directing and editing at the Film and Television Academy in Warsaw. She headed artistic interdisciplinary projects and creative education programs in Poland and abroad. For years she led the Open Air Academy of Art and as a principal of a private school in Poznań she conducted workshops on theater, art and literature. She is an author of several short film forms, including "The Game", "In This Dream" and "Untitled". The film "Untitled", which is a visual translation of a poem by Krystyna Miłobędzka, received an award at the European Literature Harbor Wrocław where it was recognized by the poet herself as the best poem interpretation in the category of a film poem etude.

Her interests include the art of translating the word into image and creative interpretations of cultural texts. As a grant recipient, she was able to do research at UC Berkeley on the art of interpretation in an intercultural context. Her fascination with other cultures and their impact on the reception of texts was preceded by multiple trips to Mexico, India, Tibet, Nepal, Benin, China, Japan.

The film "The Tower of Babel" is a continuation of research on a poem by Wisława Szymborska started by Maria Wróż-Prusiewicz in her doctoral dissertation. She used the poem in multiple classes with students at the university, including students from the Theater Studies and Literary Studies. Reading the poem in different interpretative contexts (theater, art, literature) diversified the understanding of the text. The language of film constitutes yet another experience of discovering new meaning. The value of this experience is enhanced mainly by the possibility of collaboration with prominent actors, who agreed to participate in the project, collaboration with the composer who wrote music for the film, but also with a team of young creative filmmakers.

Warsaw, 2015

Maria Wróż-Prusiewicz kino Iluzjon film Babel
bottom of page