top of page

OTWARTY KONKURS NA INTERPRETACJĘ FILMU "ROZMOWA"

Pisemne interpretacje filmu "Rozmowa" można przesyłać na adres film@arsintegra.pl

Interpretacje zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Wybrane interpretacje opublikujemy na stronie internetowej www.babelfilm.pl

Autorzy zostaną wyróżnieni dyplomem, a zwycięzca konkursu - nagrodzony (nagroda rzeczowa). Prace będą promowane przez Organizatora Konkursu w mediach .

Regulamin

Zasady zgłoszenia prac:

1) Interpretację należy przesyłać w dwóch plikach word i pdf 

2) Można przesłać jedną lub więcej prac

3) Wypowiedź interpretacyjna może mieć wybraną przez autora formę ( np. esej, rozprawka)

4) W ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim jej wartość  jako wypowiedzi interpretacyjnej, która wynika z wnikliwej analizy filmu a także wartość literacka (poprawność stylistyczna i językowa pracy).

5) W pracy można korzystać, na prawach cytatów, z wszystkich materiałów publikowanych na oficjalnej stronie filmu www.babelfilm.pl

6) Autor interpretacji, która jest wyrazem rozumienia tekstu (filmu) w kontekstach, jest zobowiązany do umieszczenia poprawnych adresów bibliograficznych cytowanych w pracy utworów, z zachowaniem ich praw autorskich.

7) Szczegółowe informacje związane z wymaganiami formalnymi Organizator może przesłać pocztą elektroniczną uczestnikowi Konkursu.

8) Prace można przesyłać od dnia 20 listopada 2020 na adres film@arsintegra.pl (temat wiadomości: INTERPRETACJA). Ostatecznym terminem przesyłania prac jest 28 luty 2021

9) W osobnym dokumencie pdf. prosimy przesłać informację o autorze (imię i nazwisko) a także następujące oświadczenia:

• oświadczenie, że każda zgłoszona praca została napisana osobiście i nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich

• cytowane utwory w pracy respektują prawa autorskie twórców

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu

• wyrażeniem zgody na umieszczenie przez Organizatora przesłanej interpretacji na stronie www.babelfilm.pl i w mediach społecznościowych (niezależnie czy praca została nagrodzona czy nie) 

•wyrażeniem zgody na prezentację pracy w formie cyfrowej i drukowanej podczas organizacji przedsięwzięć kulturalnych związanych z prezentacją filmu

•udzieleniem praw Organizatorowi do prezentacji prac w celu promocji i dystrybucji filmu „Rozmowa" na wszystkich polach eksploatacji (w tym m. in.: w telewizji, w Internecie, prasie)

10) Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną w ciągu siedmiu dni roboczych. W sytuacji braku potwierdzenia należy zgłosić to Organizatorowi pocztą elektroniczną (film@arsintegra.pl).

11) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.

12) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo redakcji publikowanych na stronie prac konkursowych.

13) Organizator może ogłosić kolejną edycję Konkursu.

 

Organizator 

Rada Programowa Fundacji Ars Integra

Poznań 1 listopada, 2020.

bottom of page