WYNIKI KONKURSU "NA WIEŻY BABEL - GRANICE INTERPRETACJI?"


Gratulujemy wszystkim autorom, którzy przesłali swoje prace do udziału w konkursie „Na wieży Babel - granice interpretacji?”.

Kapituła Konkursowa przyznała dwa wyróżnienia 

dla:

Pana Adriana Jankowskiego i Pani Emilii Rydel, 

Jury nie przyznało natomiast nagrody głównej. Organizator Konkursu, Fundacja Ars Integra, skontaktuje się z autorami wyróżnionych prac w celu przekazania dyplomów i nagród, do dnia 20 kwietnia. 

Wszystkie prace oceniane były przez Kapitułę Konkursową jako prace anonimowe (prace otrzymały numer porządkowy), w niezależnym głosowaniu każdego z członków jury. 

W głosowaniu brali udział:
Rafał Koschany - teoretyk i krytyk literatury i sztuki, badacz związków pomiędzy literaturą i filmem (doktor nauk humanistycznych, wykładowca i pracownik Zakładu Semiotyki Kultury IKUAM, członek Rady Programowej Instytutu Kulturoznawstwa).
Joanna Roszak - pisarka, poetka, publicystka, wykładowca akademicki (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), doktor nauk humanistycznych.
Aleksandra Smyczyńska - absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), interesuje się filmową adaptacją literatury, której poświęciła temat pracy doktorskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).
Maria Wróż-Prusiewicz - reżyser, teoretyk literatury i sztuki, doktor nauk humanistycznych, autorka interdyscyplinarnych projektów artystycznych i edukacyjnych. 

Konkurs "Na wieży Babel - granice interpretacji?"

Konkursowi patronują:

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

"Kwartalnik Filmowy" Instytutu Sztuki PAN

"Odra" Miesięcznik Kulturalno-Społeczny

"Fraza" Pismo Literacko-Artystyczne

"Ekrany" Magazyn

"Pro Arte" Czasopismo Kulturalno-Literackie

Muzeum Literatury im. A. MickiewiczaRegulamin konkursu


§1 Informacje ogólne1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ars Integra, która jest dystrybutorem filmu „Na wieży Babel”.
2. Celem konkursu jest wybór najciekawszej (-ych) interpretacji filmu „Na wieży Babel”.
3. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy.
4. Konkurs skierowany jest w szczególności do teoretyków i krytyków literatury i sztuki, studentów wydziałów humanistycznych.
5. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
6. Konkurs ma dwa etapy - pierwszy, w którym zostanie wybranych maksymalnie 30 najciekawszych interpretacji i drugi, w którym Kapituła Konkursowa wyłoni maksymalnie 5-ciu laureatów.
7. Partnerami konkursu mogą być instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, które wspierają działania Organizatora.
8. Partnerzy mogą przystąpić do udziału w projekcie na każdym etapie jego realizacji.
9. O przystąpieniu Partnerów do udziału w projekcie decyduje Organizator.
10. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdować się będą na oficjalnej stronie filmu www.babelfilm.pl
§2 Organizacja konkursu1. Uczestnicy konkursu będą mogli zobaczyć film w:

- Warszawie w dniach: 11, 12, 13 grudnia 2015 o godz. 18.00 w kinie Filmoteki Narodowej „Iluzjon”
- Poznaniu: 18 grudnia 2015 o godz. 17.00 (Nowe Kino Pałacowe),
14 stycznia 2016 o godz. 19.00 i 15 stycznia o 17.00 (Kino Rialto).


Po seansie filmowym 11 grudnia w „Iluzjonie” zapraszamy do udziału w spotkaniu z reżyserem filmu. W kinie "Iluzjon" i "Rialto" zaprezentowane zostaną plakaty filmowe, które zostały wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie.


2. Organizator nie odpowiada za ewentualne zmiany dot. terminu projekcji filmu i/ lub prezentacji plakatów w w/w kinach.


3. Organizator może zaproponować nowy termin projekcji filmu w innym miejscu (podstawą do podjęcia decyzji będą zgłoszenia kandydatów, o których mowa §2.4.)


4. Rejestracja uczestników konkursu odbywa się do 20 stycznia 2016
Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mailowy Organizatora arsintegra@op.pl
temat wiadomości: ZGŁOSZENIE - „GRANICE INTERPRETACJI?”


5. W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- datę urodzenia
- wykształcenie
- miejsce pracy (nauki)
- miejsce zamieszkania
- adres e-mail
- numer telefonu


6. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych. W sytuacji braku potwierdzenia należy zgłosić to Organizatorowi.


7. Zgłoszenia do udziału w konkursie możne przesłać, w imieniu uczestników, upoważniona przez nich osoba (np. nauczyciel).


8. Tylko zarejestrowani kandydaci do udziału w konkursie mogą wysyłać interpretacje.


9. Ostatecznym terminem nadsyłania prac jest 20 luty 2016.


10. Prace należy przesyłać w formacie doc. i pdf na adres e-mailowy Organizatora arsintegra@op.pl


11. W wiadomości należy napisać: imię i nazwisko autora (autorów), a także liczbę przesyłanych prac. Jako temat wiadomości - INTERPRETACJA FILMU „NA WIEŻY BABEL”


12. Otrzymanie pracy Organizator potwierdzi pocztą elektroniczną w ciągu siedmiu dni roboczych. W sytuacji braku potwierdzenia należy zgłosić to Organizatorowi.


13. Można przesłać jedną lub kilka prac.


14. Autorzy interpretacji, którzy nie są pełnoletni, zobowiązani są załączyć do przesłanej interpretacji, zeskanowany dokument, w którym rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na udział w konkursie dziecka (podopiecznego) i akceptuje warunki regulaminu.


15. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, a także:
• oświadczeniem, że interpretacja zgłoszona do Konkursu została napisana osobiście i nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich
• oświadczeniem, że praca powstała w odpowiedzi na ogłoszony Konkurs i nie była publikowana ani upubliczniana
• wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
• wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora i/lub Wydawcę, który współpracuje z Organizatorem, interpretacji (i jej tłumaczeń językowych) zarówno w wersji cyfrowej jak i drukowanej (w całości lub we fragmentach, a także w wersji zredagowanej), upowszechnianie pracy na wszystkich polach eksploatacji (w tym w wersji: audio i video).


16. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu nastąpi do dnia 30 marca 2016.


17. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną przedstawione na stronie www.babelfilm.pl w ciągu 7 dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników przez Kapitułę Konkursową.


18. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2016.


19. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną przedstawione na stronie www.babelfilm.pl w ciągu 7 dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników przez Kapitułę Konkursową§3 Interpretacja filmu1. Interpretacja filmu powinna być napisana w języku polskim, w odpowiednio przygotowanym formacie (rozmiar czcionki 12, typ czcionki: Times New Roman - odstęp wierszy - 1,5). Organizator określa wyłącznie minimalną długość tekstu - dwie strony A4 (kryteria te dotyczą autorskiego tekstu pisanego, nie uwzględniają np. załączonych ilustracji lub cytatów).


2. Interpretacja powinna mieć autorski tytuł podkreślony pogrubioną czcionką
(może mieć również inne wyróżnienia np. tytuły rozdziałów).


3. Interpretacja jest wyrazem rozumienia filmu w wybranych przez autora kontekstach (tekstach kultury np. plastycznych, filmowych, literackich).


4. Konteksty (wybrane teksty kultury) mogą być dołączone do interpretacji w całości lub we fragmentach (w formie załącznika), ich publikacja nie może naruszać praw majątkowych i autorskich osób trzecich.


5. Wszystkie przywołane konteksty powinny zawierać pełną informację bibliograficzną (autor, tytuł, wydawnictwo, rok i miejsce wydania, a w przypadku cytatów literackich również numer strony).


6. Autorzy interpretacji mogą wykorzystać, jako konteksty, materiały, które znajdują się na oficjalnej stronie filmu www.babelfilm.pl (np. plakaty filmowe).


7. Interpretacja może być napisane w wybranej przez autora formie pisemnej (np. w formie eseju, rozprawy porównawczej)


§4 Zasady przyznawania nagród i wyróżnień1. Nagrodzone lub/ i wyróżnione prace zostaną przekazane do publikacji w czasopismach kulturalnych, którego Wydawcy zastrzegają sobie prawo do publikacji fragmentów lub skrócenia wypowiedzi, a także wyboru pracy.
Wypowiedzi interpretacyjne zostaną przekazane Redakcjom czasopism przez Organizatora, który z tytułu ich publikacji nie będzie oczekiwał żadnego wynagrodzenia.


2. Pozostałe interpretacje, nieopublikowane przez Wydawcę czasopisma, które zostały wyróżnione lub/i nagrodzone przez Kapitułę Konkursową, zostaną opublikowane na stronie www.babelfilm.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac, a także ich publikacji w całości lub we fragmentach, w formie zredagowanej.


3. Kapituła Konkursowa składać się będzie z zespołu: teoretyków i krytyków literatury i sztuki, twórców filmu „Na wieży Babel”, członków Rady Programowej Fundacji Ars Integra i osób przez nią powołanych.


4. W ocenie prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim:


- wartość interpretacji, która wynika z wnikliwej analizy filmu (zarówno jego formy jak i treści)


- ciekawe i przekonujące wprowadzenie kontekstu, kontekstów, które pogłębiają rozumienie filmu i uniwersalizują tematykę w nim podjętą


- wartość interpretacji jako wypowiedzi, którą cechuje spójna forma.


5 . Autora obowiązuje poprawność językowo-stylistyczna.


6. Autorowi najwyżej ocenionej pracy zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 2 000,00 PLN brutto. W sytuacji, gdy w drugim etapie konkursu, zostanie wybranych więcej niż jedna interpretacja Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia nagrody pomiędzy autorów wybranych prac.


7. Ocena Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.


8. Kapituła Konkursowa, zastrzega sobie prawo do przyznania wyłącznie wyróżnień.


9. Przekazanie nagrody pieniężnej nastąpi w ciągu 7 dni od czasu podpisaniu umowy autorskiej z Organizatorem konkursu.
§5 Postanowienia końcowe1. Regulamin dostępny jest na stronie www.babelfilm.pl
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.


PATRONI KONKURSU "NA WIEŻY BABEL - GRANICE INTERPRETACJI?

***

Wyniki konkursu na plakat do filmu "Na wieży Babel"


Szanowni Państwo,

wszystkim autorom projektów plakatu do filmu „Na wieży Babel” bardzo dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy ciekawych prac.


W pierwszym głosowaniu zostało wybranych 28 projektów, które zostały przedstawione na wystawie w Kinie Filmoteki Narodowej „Iluzjon” 21 września podczas uroczystej prapremiery filmu „Na wieży Babel” połączonej z koncertem Joachima Mencla, autora muzyki do filmu.


Wśród autorów wyróżnionych projektów byli:


1. Kamila Wronkowska

2. Wojciech Maciejewski

3. Bartosz Mamak

4. Marzena Ziółkowska

5. Filip Marthsland (wyróżnienie dla obu przesłanych plakatów)

6. Kamil Paszek (wyróżnienie dla projektu nr 02)

7. Magdalena Januszkiewicz ( wersja A plakatu)

8. Elżbieta Jankowska

9. Agnieszka Popek Banach i Kamil Banach (wyróżnienie dla dwóch plakatów: z białym tłem i żółtym tłem)

10. Karolina Szymkowiak (wyróżnienie dla plakatu z czarnym tłem)

11. Antonina Kieliszewska (wyróżnienie dla dwóch plakatów, oba z białymi marginesami)

12. Michał Tatarkiewicz (wyróżnienie dla plakatu z niebieskim tłem)

13. Magdalena Sikora (wyróżnienie dla plakatu z białym tłem)

14. Joanna Witek

15. Magdalena Tomkowiak

16. Grzegorz Myćka

17. Maria Ciszyńska

18. Przemysław Bochnacki

19. Magdalena Priefer

20. Michał Tadeusz Golanski

21. Bartosz Bielicki

22. Piotr Depta (wyróżnienie dla plakatu z czerwonym tłem)

23. Dawid Celek

24. Adrianna Drozda (wyróżnienie dla plakatu nr 1)

25. Konstanty Mikołajczak (wyróżnienie dla plakatu nr 2, w kolorze)


Podczas uroczystości 21 września 2015 w Kinie Filmoteki Narodowej Kapituła Konkursowa ogłosiła zwycięzców konkursu, którym przekazano nagrodę pieniężną.

Nagrodzone zostały prace:

Filipa Marshlanda

Michała Tadeusza Golańskiego

Marii Ciszyńskiej


Wszystkie projekty oceniane były przez Kapitułę Konkursową jako prace anonimowe (projekty otrzymały numer porządkowy). Wśród wybranych projektów są plakaty, które uzyskały najwyższą ilość punktów, w niezależnym głosowaniu każdego z członków Kapituły Konkursowej.


W głosowaniu brali udział:

Przewodniczący Kapituły Konkursowej

Grzegorz Nowicki - grafik, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Kierownik Pracowni Grafiki Warsztatowej


Danuta Stenka - aktorka teatralna, filmowa i radiowa


Ryszard K. Przybylski - teoretyk i krytyk sztuki, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej), związany przez lata z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (Pracownia Semiotyki Wizualnej)


Joachim Mencel - pianista, kompozytor, wykładowca i producent muzyczny


Maria Wróż-Prusiewicz - reżyser, teoretyk literatury i sztuki, doktor nauk humanistycznych, autorka interdyscyplinarnych projektów artystycznych i edukacyjnych


Autorom zwycięskich prac gratulujemy i równocześnie zapowiadamy dla wszystkich twórców, którzy przesłali projekty - kolejną edycję konkursu w styczniu 2016.

W Konkursie udział weźmie aż 40-60 wyróżnionych projektów. Głosowanie będzie miało charakter otwarty i odbywać się będzie poprzez stronę www.babelfilm.pl. Szczegóły dotyczące drugiej edycji konkursu pojawią się na stronie internetowej najpóźniej w styczniu.

***

***